InkscapeTerminology/sk

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages: العربية Català Česky Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Polski Português Português do Brasil Русский Slovenčina 中文


Objekty

 • Object: objekt
 • Path: cesta
 • Live Shape: živý tvar
 • Node: uzol
 • Handle: páčka
 • Stroke: ťah
  • Stroke shape tvar ťahu
  • Stroke pattern vzor ťahu
 • Fill: výplň
 • Pattern: vzor
 • Gradient: farebný prechod
 • Text: text
 • Group: zoskupenie, skupina
 • Layer: vrstva
 • Clone: klon
 • Control stop: priehradka
 • Marker: zakončenie čiary
  • Start Markers: začiatočné značky
  • Mid Markers: stredné značky
  • End Markers: koncové značky
 • Capping: Zaoblenie zakončenia

Plátno

 • Document: dokument
 • Canvas: plátno
 • Page: stránka
 • Grid: mriežka
 • Guide: vodidlo

Používateľské rozhranie

Okno dokumentu

Hlavné okno, kde sa nachádza plátno, ponuky (menu), panel príkazov (commands bar), panel nástrojov (toolbox), panel Ovládanie nástrojov (tool controls bar), stavový riadok (status bar) atď.

Plátno

Hlavná časť s nepovinným okrajom (border), pravítkami (rulers) a posuvníkmi (scrollbars).

Panel nástrojov

Panel nástrojov zobrazíte zvolením ponuky Zobraziť -> Zobraziť/skryť -> Nástrojový panel.

 • Selector tool - Nástroj Výber
 • Node tool - Nástroj Uzol
 • Tweak tool - nástroj Ladenie
 • Zoom tool - nástroj Zmena mierky
 • Rectangle tool - nástroj Obdĺžnik
 • Ellipse tool - nástroj Elipsa
 • Star tool - nástroj Hviezda
 • Spiral tool - nástroj Špirála
 • Pencil tool - nástroj Ceruzka
 • Pen tool - nástroj Pero
 • Calligraphy tool - nástroj Kaligrafické pero
 • Text tool - nástroj Text
 • Gradient tool - nástroj Farebný prechod
 • Color dropper tool - nástroj Kvapkadlo
 • Connector tool - nástroj Konektor
 • Paint Bucket tool - nástroj Vedro s farbou
 • Eraser tool - nástroj Guma
 • 3D Box tool - nástroj Kváder

Dialógové okná

 • Fill and Stroke - Výplň a ťah
 • Transform - Transformácia
 • Gradients - Farebné prechody
 • Swatches - Vzorkovník
 • Text and fonts - Text a písma
 • Align and Distribute - Zarovnanie a umiestnenie
 • Tile Clones - Dlaždicové klony
 • Global Preferences - Globálne nastavenia
 • Document Preferences - Nastavenia dokumentu
 • Document Metadata - Metadáta objektu
 • Object Properties - Vlastnosti objektu
 • XML Editor - Editor XML

Slovesá (operácie s objektami)

s objektami

 • group - zoskupiť
 • ungroup - zrušiť zoskupenie
 • clip - orezať
 • mask - maskovať
 • pattern - vzorka
 • raise - presunúť vyššie
 • lower - presunúť nižšie
 • rotate - otáčať
 • flip - preklopiť

s cestami

tvorba ciest z objektov

 • object to path - objekt na cestu
 • stroke to path - ťah na cestu
 • trace bitmap - vektorizovať bitmapu

booleovské operácie

 • union - zjednotenie
 • difference - rozdiel
 • intersection - prienik
 • exclusion - vylúčenie
 • division - rozdelenie
 • cut - orezanie cesty

manipulácie ciest

 • combine - kombinovať
 • break apart - rozdeliť na časti
 • inset - posun dnu
 • outset - posun von
 • dynamic offset - dynamický posun
 • linked offset - prepojený posun
 • simplify - zjednodušiť
 • reverse - obrátiť smer

s textom

 • put on path - umiestniť na cestu
 • remove from path - odstrániť z cesty
 • flow - textový tok
 • unflow - zrušiť tok
 • convert to text - konvertovať na text
 • remove kerning - odstrániť kerning

s vrstvami

Efekty

 • Fretboard designer -
 • Generate from path - vytvoriť z cesty
 • Render - vykresliť
  • L-System - L-systém
 • Modify path - zmeniť cestu
 • Inkboard - Inkboard
  • Jabber - Jabber
 • Inkview - Inkview
 • hatch - šrafovanie
 • specular - zrkadlové
 • Mother of pearl - perleť


Slová používané ako slovesá aj podstatné mená

Prekladatelia by mali dávať pozor na slová, ktoré je možné v rozhraní použiť buď ako slovesá, názvy alebo dokonca ako prídavné mená.

 • Group - zoskupiť, zoskupenie/skupina
 • Clone - klonovať, klon
 • Unset - zrušiť/zrušiť nastavenie, bez nastavenia