Difference between revisions of "CzechTerminology"

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (link fix)
(update)
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
This is a beginning of an Inkscape glossary. Please respect it and contribute to it if you work on Inkscape UI. If you are doing translations, please create and link below a similar glossary for your language.  
This is a beginning of an Inkscape glossary. Please respect it and contribute to it if you work on Inkscape UI. If you are doing translations, please create and link below a similar glossary for your language.  


* [[RussianTerminology]]
{{ListTerminology}}
* [[FrenchTerminology]]


------
------
Line 8: Line 7:
== Obecné ==
== Obecné ==


* '''Uzel''': bod na ''křivce'', který můžete přesunovat. Pokud použijete nástroj pro úpravu uzlů, pak je zobrazen jako šedý (pokud není vybrán) nebo modrý (když je vybrán) čtvereček na křivce. ''Tvary'' uzly nemají; mají ''handle''. Uzel může mít také jeden nebo dva ''handle'' - jsou to malé kružnice spojené s uzlem a upravují se jimi bezierovy tangenty.
* '''Uzel''' – Node: bod cesty, se kterým můžete manipulovat. Pokud použijete nástroj pro úpravu uzlů, pak je zobrazen jako šedý (pokud není vybrán) nebo modrý (když je vybrán) čtvereček na cestě. ''Tvary'' nemají uzly, pouze ''úchyty''. Uzel může mít také jeden nebo dva ''úchyty'' jsou to malé kruhy spojené s uzlem a upravují se jimi bezierovy tangenty.


* '''Handle''': 1) one of two points around a ''node'', displayed (for selected nodes) as a circle connected with its node by a line (node handles); 2) the arrows around the selected object in selector (scale handles, rotation handles); 3) points on a ''shape'' that can be dragged by node tool to edit the shape, displayed as small white diamonds (shape handles); 4) the things that you drag on canvas to set the placement, direction, and size of a gradient or pattern (gradient handles, pattern handles). (Internally this is called a '''Knot''', but this is a deprecated term in user documentation.)
* '''Úchyt''' – Handle:  
** jeden ze dvou bodů kolem uzlu, zobrazený (pro vybrané uzly) jako kruh spojený s jeho uzlem linkou (úchyty uzlu);
** šipky kolem vybraného objektu ve výběru (úchyty měřítka, úchyty otáčení);
** body na tvaru, kterými lze přetáhnout nástrojem uzlu a upravit tvar, zobrazený jako malé bílé diamanty (úchyty tvaru);  
** věci, které přetáhnete na plátno a nastavíte umístění, směr a velikost přechodu nebo vzorku (úchyty přechodu, úchyty vzorku). Interně se to nazývá Uzel (Knot), ale v uživatelské dokumentaci se jedná o zastaralý termín.


* '''Křivka''': objekt, který má ''uzly'', ale nemá ''ovládací prvky'' (při použití nástroje pro úpravu uzlů). Mapříklad se jedná o čáru vytvořenou nástrojem pro kreslení od ruky.
* '''Cesta''' – Path (nikoli křivka – to je curve nebo spline): objekt, který má ''uzly'', ale nemá ''úchyty'' (při použití nástroje pro úpravu uzlů). Mapříklad se jedná o čáru vytvořenou nástrojem pro kreslení od ruky.


* '''Live Shape''': an object that does not display ''nodes'' but may have ''controls''. An example is a circle or star. A live shape can be converted to ''path'' by Convert to Path command.  
* '''(Živý) tvar''' – Live Shape: objekt, který nezobrazuje ''uzly'', ale může mít ''ovládací prvky''. Příkladem je kruh nebo hvězda. Živý tvar lze převést na ''cestu příkazem Převést na cestu.  
 
* '''Stroke''': a visible outline of a ''shape'' or ''path''. Not the same as ''path''; a path may or may not have a stroke. If the stroke is present, it can be converted to path by Convert Stroke to Path command.  


* '''Tah''' – Stroke (nikoli obrys – to je outline): viditelný „obrys“ ''tvaru'' nebo ''cesty''. Není to stejné jako ''cesta''; cesta může nebo nemusí mít tah. Je-li tah přítomen, lze jej převést na cestu příkazem Převést tah na cestu.
** '''Stroke shape''' (''to be implemented''): the dependency of the stroke width on distance along the stroke. Currently only constant-width strokes are supported.   
** '''Stroke shape''' (''to be implemented''): the dependency of the stroke width on distance along the stroke. Currently only constant-width strokes are supported.   
** '''Stroke pattern''' (''to be implemented''): the representation of a stroke as a sequence of arbitrary objects positioned along the path.
** '''Stroke pattern''' (''to be implemented''): the representation of a stroke as a sequence of arbitrary objects positioned along the path.


* '''Object''': an independent editable thing on the canvas. May be a ''path'', a ''shape'', a text object, a group, etc.  
* '''Objekt''' – Object: nezávislá editovatelná věc na plátně. Může to být ''cesta'', ''tvar'', textový objekt, skupina, atd.


== Uživatelské rozhranní ==
== Uživatelské rozhranní ==


* '''Okno dokumentu''': the window with a Canvas, Menu, Commands bar, etc. Note that the same instance of the program may have several document windows. Some dialog are referred to as "windows" therefore it is important to distinguish between them and the Document window.  
* '''Okno dokumentu''' – Document window: okno s plátnem, nabídkou, panelem příkazů, atd. Všimněte si, že stejná instance programu může mít několik oken dokumentu. Některá dialogová okna se označují jako „okna“, proto je důležité rozlišovat mezi nimi a oknem Dokument.


** '''Menu''', bar at the top.  
* '''Nabídka''' – Menu: panel nahoře.  


** '''Commands bar''', beneath the Menu, with buttons for commands like New, Open, ... Note that this one will likely be broken into many smaller toolbars, each covering one topic, so the user will be able to switch them on/off and rearrange. So this name is temporary.  
* '''Panel příkazů''' – Commands bar: pod nabídkou, s tlačítky pro příkazy jako Nový, Otevřít, ... Všimněte si, že tento bude pravděpodobně rozdělen do mnoha menších panelů, z nichž každý bude pokrývat jedno téma, takže je uživatel bude moci zapínat/vypínat a přeskupit. Toto jméno je tedy dočasné.


** '''Tool Controls bar''', beneath the Commands bar. Has the controls for the currently active tool. Note the capitalization. One should not refer to it as the "Tool bar," nor is it a "Tool" edition of the "controls" variety of "bar". It's proper name should be "Tool Controls" bar.  
* '''Panel ovládání nástrojů''' – Tool Controls bar: pod panelem příkazů. Má ovládací prvky aktuálně aktivního nástroje. Nemělo by se na něj odkazovat jako na „Panel nástrojů“, ani to není „nástroj“ k „ovládání“. Správný význam by měl být panel „ovládání nástrojů“.


** '''Nástroje''', along the left side
* '''Nástroje''', podél levé strany
*** '''Nástroj pro výběr''', nebo jednodušeji '''Selektor'''  
** '''Nástroj pro výběr''', nebo jednodušeji '''Výběr'''  
*** '''Nátroj pro úpravu uzlů'''  
** '''Nátroj pro úpravu uzlů'''  
*** '''Nástroj pro přiblížení a nebo oddálení obrázku''' (Lupa)
** '''Nástroj pro přiblížení a nebo oddálení obrázku''' (Lupa)
*** '''Nástroj pro tvorbu obdélníků'''  
** '''Nástroj pro tvorbu obdélníků'''  
*** '''Nástroj pro tvorbu elips'''  
** '''Nástroj pro tvorbu elips'''  
*** '''Nástroj pro tvorbu hvězd'''  
** '''Nástroj pro tvorbu hvězd'''  
*** '''Nástroj pro tvorbu spirál'''  
** '''Nástroj pro tvorbu spirál'''  
*** '''Nástro Tužka''': pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na ''Nástroj pro kreslení od ruky''. Je lepší použít termín ''Tužka (kreslení od ruky)''.
** '''Nástro Tužka''': pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na ''Nástroj pro kreslení od ruky''. Je lepší použít termín ''Tužka (kreslení od ruky)''.
*** '''Nástroj Pero''': pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na ''Nástroj pro tvorbu bezierovych křivek'' nebo ''Bezier (pen) Tool''. Je lepší použít termín ''Nástroj Pero (Bezier)''.  
** '''Nástroj Pero''': pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na ''Nástroj pro tvorbu bezierovych křivek'' nebo ''Bezier (pen) Tool''. Je lepší použít termín ''Nástroj Pero (Bezier)''.  
*** '''Nástroj pro tvorbu kaligafických křivek'''  
** '''Nástroj pro tvorbu kaligafických křivek'''  
*** '''Nástroj pro tvorbu textu'''  
** '''Nástroj pro tvorbu textu'''  
*** '''Nástroj pro tvorbu barevných přechodů'''  
** '''Nástroj pro tvorbu barevných přechodů'''  
*** '''Nástroj pro získání barvy''' (Kapátko)
** '''Nástroj pro získání barvy''' (Kapátko)


** '''Plátno''', hlavni oblast, s volitelným ohraničením '''pravítky''' a '''posuvníky'''  
* '''Plátno''' – Canvas: hlavni oblast, s volitelným ohraničením '''pravítky''' a '''posuvníky'''  


** '''Stavový řádek''', podél spodní strany okna
* '''Stavový řádek''' – Statusbar: podél spodní strany okna


== ZASTARALÉ A VYŘAZENÉ TERMÍNY ==
== ZASTARALÉ A VYŘAZENÉ TERMÍNY ==
Line 60: Line 61:
* desktop (use "canvas" or "document window" depending on context)
* desktop (use "canvas" or "document window" depending on context)
* event contexts (they are known to users as "tools")
* event contexts (they are known to users as "tools")
[[Category:Czech]]

Latest revision as of 18:21, 12 October 2019

This is a beginning of an Inkscape glossary. Please respect it and contribute to it if you work on Inkscape UI. If you are doing translations, please create and link below a similar glossary for your language.

Other languages: العربية Català Česky Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Polski Português Português do Brasil Русский Slovenčina 中文Poznámka: toto je velmi raná verze překladu, bude doplněna a budou v ní prováděny změny.

Obecné

 • Uzel – Node: bod cesty, se kterým můžete manipulovat. Pokud použijete nástroj pro úpravu uzlů, pak je zobrazen jako šedý (pokud není vybrán) nebo modrý (když je vybrán) čtvereček na cestě. Tvary nemají uzly, pouze úchyty. Uzel může mít také jeden nebo dva úchyty – jsou to malé kruhy spojené s uzlem a upravují se jimi bezierovy tangenty.
 • Úchyt – Handle:
  • jeden ze dvou bodů kolem uzlu, zobrazený (pro vybrané uzly) jako kruh spojený s jeho uzlem linkou (úchyty uzlu);
  • šipky kolem vybraného objektu ve výběru (úchyty měřítka, úchyty otáčení);
  • body na tvaru, kterými lze přetáhnout nástrojem uzlu a upravit tvar, zobrazený jako malé bílé diamanty (úchyty tvaru);
  • věci, které přetáhnete na plátno a nastavíte umístění, směr a velikost přechodu nebo vzorku (úchyty přechodu, úchyty vzorku). Interně se to nazývá Uzel (Knot), ale v uživatelské dokumentaci se jedná o zastaralý termín.
 • Cesta – Path (nikoli křivka – to je curve nebo spline): objekt, který má uzly, ale nemá úchyty (při použití nástroje pro úpravu uzlů). Mapříklad se jedná o čáru vytvořenou nástrojem pro kreslení od ruky.
 • (Živý) tvar – Live Shape: objekt, který nezobrazuje uzly, ale může mít ovládací prvky. Příkladem je kruh nebo hvězda. Živý tvar lze převést na cestu příkazem Převést na cestu.
 • Tah – Stroke (nikoli obrys – to je outline): viditelný „obrys“ tvaru nebo cesty. Není to stejné jako cesta; cesta může nebo nemusí mít tah. Je-li tah přítomen, lze jej převést na cestu příkazem Převést tah na cestu.
  • Stroke shape (to be implemented): the dependency of the stroke width on distance along the stroke. Currently only constant-width strokes are supported.
  • Stroke pattern (to be implemented): the representation of a stroke as a sequence of arbitrary objects positioned along the path.
 • Objekt – Object: nezávislá editovatelná věc na plátně. Může to být cesta, tvar, textový objekt, skupina, atd.

Uživatelské rozhranní

 • Okno dokumentu – Document window: okno s plátnem, nabídkou, panelem příkazů, atd. Všimněte si, že stejná instance programu může mít několik oken dokumentu. Některá dialogová okna se označují jako „okna“, proto je důležité rozlišovat mezi nimi a oknem Dokument.
 • Nabídka – Menu: panel nahoře.
 • Panel příkazů – Commands bar: pod nabídkou, s tlačítky pro příkazy jako Nový, Otevřít, ... Všimněte si, že tento bude pravděpodobně rozdělen do mnoha menších panelů, z nichž každý bude pokrývat jedno téma, takže je uživatel bude moci zapínat/vypínat a přeskupit. Toto jméno je tedy dočasné.
 • Panel ovládání nástrojů – Tool Controls bar: pod panelem příkazů. Má ovládací prvky aktuálně aktivního nástroje. Nemělo by se na něj odkazovat jako na „Panel nástrojů“, ani to není „nástroj“ k „ovládání“. Správný význam by měl být panel „ovládání nástrojů“.
 • Nástroje, podél levé strany
  • Nástroj pro výběr, nebo jednodušeji Výběr
  • Nátroj pro úpravu uzlů
  • Nástroj pro přiblížení a nebo oddálení obrázku (Lupa)
  • Nástroj pro tvorbu obdélníků
  • Nástroj pro tvorbu elips
  • Nástroj pro tvorbu hvězd
  • Nástroj pro tvorbu spirál
  • Nástro Tužka: pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na Nástroj pro kreslení od ruky. Je lepší použít termín Tužka (kreslení od ruky).
  • Nástroj Pero: pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na Nástroj pro tvorbu bezierovych křivek nebo Bezier (pen) Tool. Je lepší použít termín Nástroj Pero (Bezier).
  • Nástroj pro tvorbu kaligafických křivek
  • Nástroj pro tvorbu textu
  • Nástroj pro tvorbu barevných přechodů
  • Nástroj pro získání barvy (Kapátko)
 • Plátno – Canvas: hlavni oblast, s volitelným ohraničením pravítky a posuvníky
 • Stavový řádek – Statusbar: podél spodní strany okna

ZASTARALÉ A VYŘAZENÉ TERMÍNY

Tyto jsou použitelné pouze uvnitř kódu, nikdy je nepoužívejte v dokumentaci.

 • knot (this may be a "handle", "control", "node" etc as seen by the user)
 • item (use "object")
 • desktop (use "canvas" or "document window" depending on context)
 • event contexts (they are known to users as "tools")