Difference between revisions of "AnunciAlliberament044"

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
== Inkscape Announces 0.44 Release :: http://www.inkscape.org :: Draw Freely ==
+
== Inkscape anuncia la versió 0.44 :: http://www.inkscape.org :: Dibueixeu en llibertat ==
  
The Inkscape community today officially released the latest version of its vector graphic drawing software. Inkscape 0.44 fulfils a number of user requests, supports a larger number of SVG features, is translated into more languages, and adds a lot of spit and polish.
+
La comunitat de l'Inkscape ha alliberat oficialment avui la darrera versió del seu programari de dibuix d'imatges vectorials. L'Inkscape 0.44 satisfà una gran quantitat de peticions d'usuaris, suporta un gran nombre de característiques d'SVG, està traduït en més idiomes i afegeix molta velocitat i simplicitat.
  
Several noticeable changes in the user interface include a layer dialog, docked swatches, a redesigned preferences dialog, a text toolbar, and new icons. Deeper interface changes include persistent rotation centers, interactive style indication in the toolbar, configurable keyboard shortcuts, improvements in calligraphic pen, and the exciting new "node sculpting" functionality. PDF export now supports transparency.
+
Dels molts canvis notables en la interfície d'usuari s'inclouen un diàleg de capes, selector de color adjuntat, un diàleg de preferències redissenyat, una barra d'eines de text i noves icones. D'altres canvis més profunds inclouen centres de rotació persistents, indicació d'estil interactiva en la barra d'eines, dreceres de teclat configurables, millores en el retolador cal·ligràfic i la nova característiques per "escolpir nodes". I la exportació en PDF suporta transparències.
  
For several releases an experimental 'Effects' plug-in system has been provided, but this has always been turned off by default. With this release, the team feels  this is mature enough, so it has been changed to be on by default.
+
Durant molts alliberaments, es proporcionava un sistema experimental de connectors d'"Efectes", però sempre ha estat inhabilitat per defecte. Amb aquesta versió, l'equip pensa que ja està prou avançat, així que s'ha habilitat per defecte.
  
For highly complex drawings, inkscape now provides an outline mode that will improve performance. Our SVG compliance has also taken a step forward, with the implementation of the <switch> tag. ICC color profiles are implemented for images. And hundreds of other features and bug fixes.
+
Per a dibuixos molt complexos, l'Inkscape ara proporciona un mode contorn, que millora el rendiment. El nostre suport a SVG s'ha incrementat més encara amb la implementació de l'etiqueta <switch>. S'ha implementat els perfils de color ICC per a les imatges. I centenars d'altres característiques i correccions d'errors.
  
We'd also like to thank Google for their sponsorship of five students to work on several Inkscape development efforts: SVG Filters, Inkboard protocol spec, PDF export with Cairo, and Memory Optimizations.
+
També volem agrair Google per l'esponsorització de cinc estudiants per treballar en diferents àrees de desenvolupament de l'Inkscape: filtres SVG, especificació del protocol de pisarra compartida Inkboard, exportació a PDF amb Cairo i optimitzacions de la memòria.
  
 
+
Descarregueu els paquets per a Linux, Windows i Mac OS X:
Download Linux, Windows, and Mac OS X packages:
 
 
   
 
   
 
     http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438
 
     http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438
  
For many more details, see the complete Release Notes for 0.44:
+
Per a més detalls, veieu les completes notes de la versió 0.44:
 
   
 
   
 
     http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_Notes
 
     http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_Notes
  
Community submitted screenshots:
+
I captures de pantalla enviades per la comunitat:
 
   
 
   
 
     http://www.inkscape.org/screenshots/
 
     http://www.inkscape.org/screenshots/
Line 26: Line 25:
  
  
About Inkscape
+
Quant a l'Inkscape
  
Inkscape is an open source drawing tool that uses the World Wide Web Consortium's ([[W3C]]) scalable vector graphics format (SVG). Some supported SVG features include basic shapes, paths, text, markers, clones, alpha blending, transforms, gradients, and grouping. In addition, Inkscape supports Creative Commons' metadata, node-editing, layers, complex path operations, text-on-path, text-in-shape, and SVG XML editing. It also imports several formats like EPS, <nowiki>PostScript</nowiki>, JPEG, PNG, BMP, and TIFF and exports PNG as well as multiple vector-based formats.
+
L'Inkscape és una eina de dibuix de codi obert que fa servir el format de gràfics de vectors escalable SVG del World Wide Web Consortium ([[W3C]]). Algunes de les característiques suportades inclouen formes bàsiques, camins, textos, marcadors, clons, transparències, transformacions, degradats i agrupació. A més, l'Inkscape suporta metadades de Creative Commons, edició de nodes, capes, operacions de camins complexes, text a camí, text a formes i edició XML de l'SVG. També importa múltiples formats com EPS, <nowiki>PostScript</nowiki>, JPEG, PNG, BMP i TIFF i exporta PNG així com múltiples formats basats en vectors.
  
Inkscape's main motivation is to provide the Open Source community with a fully [[W3C]] compliant XML, SVG, and CSS2 drawing tool. Additional work includes conversion of the codebase from <nowiki>C/Gtk</nowiki> to <nowiki>C++/Gtkmm</nowiki>, emphasizing a lightweight core with powerful features added through an extension mechanism, and the establishment of a friendly, open, community-oriented development process.
+
La principal motivació per a l'Inkscape és proporcionar a la comunitat del codi obert una eina de dibuix que suporti completament XML, SVG i CSS2 del [[W3C]]. D'altres feines addicionals inclouen convertir el codi base de <nowiki>C/GTK+</nowiki> a <nowiki>C++/GTKmm</nowiki>, posant èmfasi en un nucli lleuger amb potents característiques afegides mitjançant un mecanisme d'extensions, i la creació d'un procés de desenvolupament obert, amicable i orientat a la comunitat.

Revision as of 13:28, 7 June 2006

Inkscape anuncia la versió 0.44 :: http://www.inkscape.org :: Dibueixeu en llibertat

La comunitat de l'Inkscape ha alliberat oficialment avui la darrera versió del seu programari de dibuix d'imatges vectorials. L'Inkscape 0.44 satisfà una gran quantitat de peticions d'usuaris, suporta un gran nombre de característiques d'SVG, està traduït en més idiomes i afegeix molta velocitat i simplicitat.

Dels molts canvis notables en la interfície d'usuari s'inclouen un diàleg de capes, selector de color adjuntat, un diàleg de preferències redissenyat, una barra d'eines de text i noves icones. D'altres canvis més profunds inclouen centres de rotació persistents, indicació d'estil interactiva en la barra d'eines, dreceres de teclat configurables, millores en el retolador cal·ligràfic i la nova característiques per "escolpir nodes". I la exportació en PDF suporta transparències.

Durant molts alliberaments, es proporcionava un sistema experimental de connectors d'"Efectes", però sempre ha estat inhabilitat per defecte. Amb aquesta versió, l'equip pensa que ja està prou avançat, així que s'ha habilitat per defecte.

Per a dibuixos molt complexos, l'Inkscape ara proporciona un mode contorn, que millora el rendiment. El nostre suport a SVG s'ha incrementat més encara amb la implementació de l'etiqueta <switch>. S'ha implementat els perfils de color ICC per a les imatges. I centenars d'altres característiques i correccions d'errors.

També volem agrair Google per l'esponsorització de cinc estudiants per treballar en diferents àrees de desenvolupament de l'Inkscape: filtres SVG, especificació del protocol de pisarra compartida Inkboard, exportació a PDF amb Cairo i optimitzacions de la memòria.

Descarregueu els paquets per a Linux, Windows i Mac OS X:

    http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438

Per a més detalls, veieu les completes notes de la versió 0.44:

    http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_Notes

I captures de pantalla enviades per la comunitat:

    http://www.inkscape.org/screenshots/


Quant a l'Inkscape

L'Inkscape és una eina de dibuix de codi obert que fa servir el format de gràfics de vectors escalable SVG del World Wide Web Consortium (W3C). Algunes de les característiques suportades inclouen formes bàsiques, camins, textos, marcadors, clons, transparències, transformacions, degradats i agrupació. A més, l'Inkscape suporta metadades de Creative Commons, edició de nodes, capes, operacions de camins complexes, text a camí, text a formes i edició XML de l'SVG. També importa múltiples formats com EPS, PostScript, JPEG, PNG, BMP i TIFF i exporta PNG així com múltiples formats basats en vectors.

La principal motivació per a l'Inkscape és proporcionar a la comunitat del codi obert una eina de dibuix que suporti completament XML, SVG i CSS2 del W3C. D'altres feines addicionals inclouen convertir el codi base de C/GTK+ a C++/GTKmm, posant èmfasi en un nucli lleuger amb potents característiques afegides mitjançant un mecanisme d'extensions, i la creació d'un procés de desenvolupament obert, amicable i orientat a la comunitat.